หัวข้อ
วันที่
     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31-01-2023
     ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 19-01-2023
     รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 21-12-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 044333415 06-12-2022
     ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2565 24-11-2022
     ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ขามทะเลสอสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 24-11-2022
     องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะเปียก และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 10-11-2022
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 ครั้งที่1 03-08-2022
     ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่3/2565 03-08-2022
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ขามทะเลสอ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ตำบล ขามทะเลสอ ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ได้แก่ หมู่ 2 บ้านหนองคู , หมู่ 5 บ้านโคกแฝก, หมู่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 20-07-2022
     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขามทะเลสอ ดำเนินการตามนโยบายโคราชเมืองสะอาดและสวยงาม กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสายหลักถนนสายรอง ถนนภายในหมู่บ้าน ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด“หมู่ที่ 9 19-07-2022
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ขามทะเลสอ ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงอันตรายจากการจราจรเขตพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ใน ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 18-07-2022
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยที่2/2565 ครั้งที่1 24-05-2022
     ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 28-04-2022
     การรับ(โอนย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือราชการประเภทอื่น 04-03-2022
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญที่ สมัยที่1/2565 ครั้งที่2 17-01-2022
     ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ขามทะเลสอสมัยสามัญที่ 1ของปี 2565 04-01-2022
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 2565 04-01-2022
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง(ไม่เป็นทางการ) 28-12-2021
     ประกาศ อบต.ขามทะเลสอ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 24-12-2021
     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 24-12-2021
     ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอขามทะเลสอ 21-12-2021
     รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ2564 20-12-2021
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลขามทะเลสอ 13-12-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 30-11-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01-10-2021
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27-09-2021
     รับสมัครบุคคลเพื่อสรหหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 09-09-2021
     รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) และตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 09-09-2021
     องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 31-08-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30-08-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 30-08-2021
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 06-08-2021
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 23-07-2021
     แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 17-06-2021
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 19-05-2021
     ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร 23-03-2021
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรกของปี 2564 19-02-2021
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2564 15-02-2021
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 01-02-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 04-12-2020
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ปี 2563 12-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ระบบการจองคิวหรือระบบการนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ 03-09-2020
     ประกาศขอขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 31-08-2020
     ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 04-08-2020
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2563 31-07-2020
     รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 24-06-2020
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญแรกปี 2563 14-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแมว ม.6 26-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองดอนระกำ (ฝั่งขวา)จากทำนบนายมีนานางจรรยา ม.4 26-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายลำบริบูรณ์ฝั่งขวา(สายข้างประปา) ม.8 26-11-2019
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 19-11-2019
     ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 05-11-2019
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 05-08-2019
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ปี 2562 10-06-2019
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 05-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 03-06-2019
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ปี 2562 08-05-2019
     ผลจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2562 03-04-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะกุดค่า ม.8 บ้านน้อยพัฒนา 15-03-2019
     ผลจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์ 2562 06-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยประจวบ ม.9 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองบริบูรณ์ฝั่งขวา-นานายนุ ม.8 บ้านน้อยพัฒนา 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงพยาบาลเชื่อมต่อถนนสายแยกโคกสูง ม.7 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองกะเสา-ซอยครูพี่เลี้ยง ม.6 28-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สามแยกกากหมูถึงคอกวัวนายละม่อม ม.5 28-02-2019
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 12-10-2018
     ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12-10-2018
     ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุด 26-06-2018

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology