โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายกฤษฎา เตี้ยงสูงเนิน
ประธานสภา อบต.ขามทะเลสอ
 
นางจันทร์แรม ศิลปานนท์
รองประธานสภา อบต.ขามทะเลสอ
 
นายวิชัย สุรินทร์
เลขานุการสภา อบต.ขามทะเลสอ

 
นายทศพล นาดสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 1
 
นายสิรภพ พงษ์ภัคกูล
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 2
 
นายมานพ พรหมณเรศ
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 3
 
นางอุทัย สดไทย
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 4
 
นายจิระพงษ์ จักรแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 5
 
นางทองพูน แผ้วสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 6
 
นายประจบ เพิ่มพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 8
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology