ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
 - ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
 - ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2
 - ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3
 - ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติพนักงาน
 - ประกาศ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่น
 - ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งฯ
 - ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและการปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 - ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology