ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ระเบียบและกฎหมายการเลือกตั้ง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผ่นพับ ชุด การปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 - คู่มือประชาชนการเลือกตั้ง อบต.
 - คู่มือสื่อมวลชนเลือกตั้ง อบต.
 - ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกและนายก อบต.
 - ตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.
 - ตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.
 - ประกาศจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
 - ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.
 - ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
 - ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 - ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.
 - บันทึกการให้ถ้อยคำ
 - ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.
 - บันทึกการให้ถ้อยคำ
 - หนังสือยืนยันไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology