ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 - ประมาณการรายรับ
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology