ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
 - รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี รอบ 12 เดือน ประจำปี 2564
 - แผนป้องกันการทุจริต 2565
 - ปกแผนป้องกันการทุจริตปี 2565
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
 - คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 - SAR
 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)ฉบับขยายกรอบเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ
 - มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 - แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564
 - ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology