ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือประชาชน อบต.ขามทะเลสอ
 - คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำบัตรประจำตัว
 - มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology