ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศแจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุกสายคลองบริบูรณ์(ฝั่งขวา) ใต้เขื่อนโคกแฝก หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุ่น)
 - ประกาศแจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุกเลียบเหมืองท่าใต้ หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน)
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงพยาบาลเชื่อมต่อถนนสายตำบลแยกโคกสูง หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกันงา-หน้าวัดโคกสะออน หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะเสา-ซอยครูพี่เลี้ยงหมู่ที่5-หมู่ที่6 หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก
 - ประกาศแจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ (โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก)
 - ประกาศแจ้งตรวจรับพัสดุ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองเลียบคลอง 2R- คลองแก ม.8 บ้านน้อยพัฒนา
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประมวล ม.9 บ้านบึงขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางทองใบถึงบ้านนายสุรศักดิ์ ม.9 บ้านบึงขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองกันงา - หน้าวัดโคกสะออน ม.6 บ้านโคกสะออน
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการถนน คสล.สายนานายด้วง-คลองชลประทาน ม.6 บ้านโคกสะออน
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ่อแดง-ลานตากข้าว ม.5 บ้านโคกแฝก
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกผู้ใหญ่บ้านคลองส่งน้ำชลประาน (ซอยพระจันทร์) ม.1 บ้านขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองมอญฝั่งขวา ม.3 บ้านสีจาน
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านขามทะเลสอ
 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 บ้านพวงพยอม
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology