ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ประกาศสภา อบต.ขามทะเลสอ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/64 ครั้งที่ 1
 - ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/64 ครั้งที่ 1
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรกของปี 2564
 - ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยแรกของปี 2564
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ปี 2564
 - ประกาศเชิญชวนร่าวรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ปี 2564
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564
 - ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี2564
 - ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2563
 - เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2563
 - ประกาศกำหนดประชุมสภาสามัญประจำปีพ.ศ.2563
 - ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยแรกของปี 2563
 - เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญแรกของปี 2563
 - ประกาศงดการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2563
 - เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563
 - เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology