ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเต็นท์ โครงการวันเด็กฯ2566 งบประมาณ 1,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย โครงการวันเด็กฯ2566 งบประมาณ 2,742 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กฯ2566 งบประมาณ 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ งบประมาณ 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ งบประมาณ 4,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาลูกโป่งลอยฟ้า โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ งบประมาณ 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก้าอี้ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ งบประมาณ 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองผงาดเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษหมายเลข 6ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง งบประมาณ 1,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯปีใหม่ งบประมาณ 4,440 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯปีใหม่ 2566 งบประมาณ 3,390.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน,น้ำยาฯ) งบประมาณ 102,500 บาท
 - ประกาศราคากลางก่อสร้างสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบประมาณ 2,830 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเครื่องจักร เกรด บด อัด ถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลขามทะเลสอ
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฯ (งานการเจ้าหน้าที่) เดือนพฤศจิการยน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักปลัด(งานการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด สนง. เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานสาธารณสุขฯ เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฯ (งานการเจ้าหน้าที่) เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค(กิจการประปา) เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลซ่อมแซมระบบประปา เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านโคกแฝก เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านขามทะเลสอ เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านขามทะเลสอ เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านโคกแฝก เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านขามทะเลสอ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านโคกแฝก เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลซ่อมแซมระบบประปา เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค(กิจการประปา) เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฯ (งานการเจ้าหน้าที่) เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานสาธารณสุขฯ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด สนง. เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนห้องประชุม) งบประมาณ 2,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะ2.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานควบคุมภายในฯ งบประมาณ 3,983 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง กองการศึกษาฯ งบประมาณ 1,110 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ สำนักปลัด งบประมาณ 1,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย โครงการสร้างความปลอดภัยและการป้องกันฯ งบประมาณ 450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 1,160 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง งบประมาณ 600 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12สค65 งบประมาณ 3,420 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12สค65 งบประมาณ 2,160 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน อบต. เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานสาธารณสุข เดือนสิงหาคม 2565 งบประมาณ 8,000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนสิงหาคม 2565 งบประมาณ 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค(กิจการประปา) เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค(กิจการประปา) เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานเอกสารด้านสาธารณูปโภค เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยดูแลซ่อมแซมระบบประปา เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานด้านเอกสารกองช่าง เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านโคกแฝก เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านขามทะเลสอ เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง สำนักปลัด เดือนสิงหาคม 2565 งบประมาณ 770 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด งบประมาณ 2,470 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด งบประมาณ 550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนฯ(พ.ศ.2566-2570) งบประมาณ 1,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านโคกแฝก เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด สนง. เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานสาธารณสุข เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยดูแลซ่อมแซมระบบประปา เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานด้านเอกสารกองช่าง เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.ร.ร.บ้านขามทะเลสอ เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ ก.ย.65 เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด งบประมาณ 4,590 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค(กิจการประปา) เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานเอกสารด้านสาธารณูปโภค เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องพิมพ์ กองคลัง งบประมาณ 2,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง สำนักปลัด งบประมาณ 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด งบประมาณ 2,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด งบประมาณ 4,590 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 1,597 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด งบประมาณ 1,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ หมู่ที่ 9ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกกากหมูถึงคอกวัวนายละม่อม หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก
 - ประกาศเปลี่ยนแปลงฯผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ หมู่ที่ 9ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายคลองบริบูรณ์ (ฝั่งขวา)ใต้เขื่อนโคกแฝก หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุ่น
 - ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกเลียบเหมืองท่าใต้หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน
 - ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ หมู่ที่ 9ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประจวบ หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ
 - ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศแจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ (โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก)
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกษตรวรทัศน์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู
 - ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน- หน้าบ้านนางชุติมา หมู่ที่ 9
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา
 - ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญช่วย ประสิทธิ์สุวรรณ หมู่ที่ 1 บ้านขามทะเลสอ
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานฯ งบประมาณ 4,998,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด งบประมาณ 1,200.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ราคากลาง 67,000 บาท
 - ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงพยาบาลเชื่อมต่อถนนสายตำบลแยกโคกสูง หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ราคากลาง 495,900 บาท
 - ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกะเสา -ซอยครูพี่เลี้ยง หมู่ที่-หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ราคากลาง 495,900 บาท
 - ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกันงา-หน้าวัดโคกสะออน หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน ราคากลาง 495,400 บาท
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยงานด้านเอกสารกองช่าง เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลซ่อมแซมระบบประปา เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยงานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนกรกฎาคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนกรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวฯ งบประมาณ 2,830 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ งบประมาณ 4,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งบประมาณ 2,160 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง งบประมาณ 1,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด งบประมาณ 150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลซ่อมแซมระบบประปา เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธาณูปโภคฯ เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าฯและกิจกรรม รวมใจไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนและจัดทำผังเมืองฯ งบประมาณ 240.- บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ งบประมาณ 3,089 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ งบประมาณ 1,870 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยงานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลซ่อมแซมระบบประปา เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยงานด้านเอกสารกองช่าง เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเนื่องในวันฉัตรมงคล งบประมาณ 960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยทำงานเอกสารกองช่าง เดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ สงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอื่น สำนักปลัด งบประมาณ 3,555 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ สำนักปลัด งบประมาณ 2,590 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลซ่อมแซมระบบประปา เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด งบประมาณ 735 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักพร้อมรถบรรทุกถมดินซ่อมแซมถนนฯ หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน งบประมาณ 237,900 บาท
 - ประกาศราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักร เกรด บด อัด ถนนในเขตตำบลขามทะเลสอ งบประมาณ 200,000 บาท
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด งบประมาณ 1,996 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด งบประมาณ 946 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 510 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง กองคลัง งบประมาณ 840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) งบประมาณ 106,325 บาท
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธาณูปโภคฯ เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองการศึกษาฯ งบประมาณ 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามปลูกบัวในหนองน้ำสาธารณประโยชน์ งบประมาณ 700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนกุมภาพันธ์ 2565 งบประมาณ 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 งบประมาณ 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อมฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 งบประมาณ 6,000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธาณูปโภคฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายประกาศปิดหมู่บ้าน งบประมาณ 2,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนกมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง งบประมาณ 3,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง สำนักปลัด งบประมาณ 2,330.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 8,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 8,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด งบประมาณ 3,900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันฯเทศกาลปีใหม่ 2565 งบประมาณ 1,590.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด งบประมาณ 1,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1,200.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 8,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 5,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 8,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 8,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 30,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 12,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะฯ อบต.ขามทะเลสอ เดือนมกราคม 2565 งบประมาณ 6,000.- บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) งบประมาณ 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ปีใหม่ 2565 งบประมาณ 4,090.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานเอกสารด้านสาธาณูปโภคฯ เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนธันวาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคลากรช่วยงานสำรวจข้อมูลป้าย การประกอบกิจการค้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) งบประมาณ 190,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งฉ 5601 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ อบต.ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองการศึกษาฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติอบต.ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนตุลาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปล๊กไฟ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.เดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนสิงหาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนสิงหาคม2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังฯโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอื่น (รองเท้าบุช ถุงมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนเมษายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยทำงานเอกสารกองช่าง เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ สงกราน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ สงกราน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ สงกราน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณที่ทำการ อบต. เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนพฤษภาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยทำงานเอกสารกองช่าง เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณที่ทำการ อบต. เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยทำงานเอกสารกองช่าง เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้จัดซื้อวัสดุตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระนางเจ้าสุทิดาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระนางเจ้าสุทิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณที่ทำการ อบต. เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนกรกฎาคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(แอลกอฮอลล์เจล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยทำงานเอกสารกองช่าง เดือนมี่นาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณที่ทำการ อบต. เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนธันวาคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยทำงานเอกสารกองช่าง เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนธันวาคม2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ตามโครงการฯ เทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันฯเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยทำงานเอกสารกองช่าง เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คเติมน้ำยา กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยทำงานเอกสารกองช่าง เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนพฤศจิกายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณที่ทำการ อบต. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนตุลาคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เดือนกันยายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาช่วยทำงานเอกสารกองช่าง เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินฯ เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการสาธารณูปโภค (กิจการประปา) เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology