เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญที่ 1 ของปี พ.ศ.2566

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญที่ 1 ของปี พ.ศ.2566

...