สํานักปลัด

นางวาสุณี โทษา
หัวหน้าสำนักงานปลัด

น.ส.รัชริฎา ปราณีตพลกรัง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.นันท์นภัส วงค์กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุรพันธ์ การเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวไพศรี เล็กสูงเนิน
นิติกรชำนาญการ
น.ส.อารยา เสริมโสภิต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางจารุณี เผยฤทัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกเกรียงไกร  ริมใหม่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายธนิสร เรืองไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชโลธร แพมขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 


 
นายวิชิต เพียรทำดี
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)
นายกฤษฎา สมชนะ
พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์ส่วนกลาง)
นางสาวอรพินท์ รวมใหม่
คนงานทั่วไป
 
 
 

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน