สมาชิกสภา

นายกฤษฎา เตี้ยงสูงเนิน
ประธานสภา อบต.ขามทะเลสอ

นางจันทร์แรม ศิลปานนท์
รองประธานสภา อบต.ขามทะเลสอ
นายวิชัย สุรินทร์
เลขานุการสภา อบต.ขามทะเลสอ

นายทศพล นาดสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 1
นายสิรภพ พงษ์ภัคกูล
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 2
นายมานพ พรหมณเรศ
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 3

นางอุทัย สดไทย
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 4
นายจิระพงษ์ จักรแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 5
นางทองพูน แผ้วสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 6
นายประจบ เพิ่มพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.ขามทะเลสอ หมู่ที่ 8

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน