วิสัยทัศน์/พันธกิจ

     วัตถุประสงค์

               เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกัน
องค์ประกอบ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้ง ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

         วิสัยทัศน์การพัฒนา

               “ถนนหนทางสะดวก เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ การดูแลจากรัฐเป็นไปอย่างทั่วถึง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน”

         พันธกิจ

               1 .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางคมนาคม รวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม
               2. มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
               3. ส่งเสริม สนับสนุน ความพร้อมทางกายภาพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา
               4. พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง
               5. ส่งเสริม สนับสนุน กีฬา นันทนาการและพัฒนาสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย
               6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เน้นการบริหารงานที่โปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้
               7. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ
               8. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

         จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

               1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และพัฒนาระบบบริการพื้นฐานสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้รองรับการพัฒนาในระยะยาว
               2. เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
               3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
               4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพของผู้เรียนในระบบและนอกระบบ รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
               5. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภคและการเกษตรกรรม
               6. เพื่อให้การดูแลจากภาครัฐเป็นไปอย่างทั่วถึง
               7. เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ที่มีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีถ้วนหน้า
               8. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
               9. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน