กองช่าง อบต.ขามทะเลสอ ได้ดำเนินการรดน้ำต้นไม้ ส่วนหย่อมบริเวณสวนสาธารณธ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน และได้ดำเนินการล้างท่อเมนต์ระบบปะปา บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา

กองช่าง อบต.ขามทะเลสอ ได้ดำเนินการรดน้ำต้นไม้ ส่วนหย่อมบริเวณสวนสาธารณธ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน และได้ดำเนินการล้างท่อเมนต์ระบบปะปา บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา

...

กองช่าง อบต.ขามทะเลสอ ได้ดำเนินการรดน้ำต้นไม้ ส่วนหย่อมบริเวณสวนสาธารณธ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน

และได้ดำเนินการล้างท่อเมนต์ระบบปะปา บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา