กองคลัง

...

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษีคำธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผลสถิติการจัดเก็บภาษีคำธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดียน ค่าจ้าง คำตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่างๆงานคบคุมการเบิกายเงิน งานทำงบดลองประจำเตือนและประจำปี งานเยการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ศรุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงินการคลังบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในคังนี้

๒.๑ งานการเงินและบัญชี

- งานการรับเงิน จ่ายเงิน
- งานการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกกสารทางการเงิน
- งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท

     งานการจัดทำบัญชี

- งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
- งานการช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
- งานเกี่ยวกับสถานนะการเงินการคลัง
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง คำตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ
- งานการจัดสรรเงินต่างๆ
- งานทะเบียนคุมเงินร้ายได้และรายจ่ายต่างๆ
- งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานทำงบทดลองประจำเตือนและประจำปี

๒.๒ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

งานจัดเก็บภวษี ค่าธรรมเนียม
งานการพัฒนารายได้
งานแผนที่ภวษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท