กองคลัง

นางอารมย์ ทับพร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกรองทอง วางขุนทด
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

         

นางสาวกมลทิพย์ แมะครบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวประภาศรี บูรณะปิยะสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

                   

นางสาวบัวชุม ริมใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิรภัสสร เจิมศิริวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจริยา เงียบพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน