กองคลัง

นางอารมย์ ทับพร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกรองทอง วางขุนทด
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวกมลทิพย์ แมะครบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวประภาศรี บูรณะปิยะสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวบัวชุม ริมใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวิลาวัณย์ นวนจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน