กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

...

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกัน งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอังยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย นุบาลศึเษา ปฐมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณท์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวขน และการศึกษานอกโรงเรียนงานศูนย์พัฒนาเต็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสติการ สวัสดีภาพและกองทุนเพื่อการศึกษ์า งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานยื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนรายการภายในดังนี้

๔.๑ งานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา
และการศึกษาตามอัธยาศัย
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
งานพัฒนาสื่อเทคในโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา

๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- งานการศาสนา
งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
งานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

๔.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านโคกแฝก
-ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านขามหะเลสอ

๔.๔ งานบริหารงานทั่วไป

งานการจัดซื้อ อัดจ้าง ยาหารกสางวัน และอาหารเสริม (นม)
งานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆ ในส่วนการศึกษา
- งานธุรการ