การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามี่กฎหมายกำหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A webboard
O9 Social Network Social Network
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี 2564
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนไฟล์
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ คู่มือประชาชน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการส่วนที่ 1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการส่วนที่ 2
O17 E-Service E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเอกสารแนบ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1. ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค2.แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) อบต.ขามทะเล2. ประกาศกำหนดวันลาปีงบประมาณ25643.ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน 25644.แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเล2. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอ3.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอ4.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้5.ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื7.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข8.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล9.ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับห10.ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมน6. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำห
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี รายงานการแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีรายงานการแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปี 63รายงานการแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนปี 64
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
O33 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร
O34 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1.มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย2.คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน3.มาตรการป้องกันการรับสินบน4.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ5.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ2.มาตรการป้องกันการรับสินบน3.มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย4.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสาร6.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร


องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ถนนโคกกรวด – โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
e-mail:Kamtalaso@hotmail.com , saraban@khamthaleso.go.th
ช่องทางการติดต่อ - สื่อสาร
เว็บไซต์ : www.khamthaleso.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
โทรศัพท์ : 044-333415
โทรสาร : 044-333415
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology